Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

mrowa
mrowa
Reposted frombluuu bluuu

April 14 2017

mrowa

April 01 2017

mrowa
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 22 2017

mrowa
7137 1e70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 16 2017

mrowa
0740 245b
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapimpmyheart pimpmyheart
mrowa

March 15 2017

mrowa
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapimpmyheart pimpmyheart
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viapimpmyheart pimpmyheart
mrowa
5710 8772 500

juliannfernandez:

We parked up the coast and watched as the sun slowly faded into the horizon & as the colors painted our sky, we could feel the warmth on our skin, we could hear the vast amount of salt water crash against our land, we could see the whole universe, in just one sunset.

mrowa
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viapimpmyheart pimpmyheart
mrowa
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate vialittlefool littlefool
mrowa
2435 5024
Reposted fromretaliate retaliate vialittlefool littlefool
mrowa
7999 65f9
Reposted fromkotowate kotowate vialittlefool littlefool
mrowa
0741 66f7
mrowa
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi vialittlefool littlefool
mrowa
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco vialittlefool littlefool
mrowa
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl