Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

mrowa
Reposted frombluuu bluuu

September 15 2019

mrowa
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viaNoCinderella NoCinderella

September 14 2019

mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
Reposted frombluuu bluuu

August 11 2019

mrowa
1881 64d1 500

July 13 2019

mrowa
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
Reposted frombluuu bluuu

June 18 2019

mrowa

June 13 2019

mrowa
mrowa
6083 7902

glossomly:

<b>from weheartit</b>

Reposted fromtosiaa tosiaa viapimpmyheart pimpmyheart
mrowa
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viaNoCinderella NoCinderella

March 06 2019

mrowa
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella

February 28 2019

mrowa
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vialiliowadusza liliowadusza
mrowa
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viaNoCinderella NoCinderella

February 24 2019

mrowa
mrowa
mrowa
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał razem z nimi.
— Carrie Bradshaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl