Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

mrowa
3988 6f85
mrowa
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viagwiazdeczka gwiazdeczka
mrowa
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viagwiazdeczka gwiazdeczka
mrowa
mrowa
Rememer that sometimes not getting what you want is a wonderful stroke of luck. 

Dalai Lama
mrowa
5171 1480 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
mrowa
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viapimpmyheart pimpmyheart
mrowa
mrowa
Nigdy nie jest za późno żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i jeszcze raz spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
— Jan Paweł II
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
mrowa
Reposted frombluuu bluuu

August 14 2017

mrowa
Reposted frombluuu bluuu

July 10 2017

mrowa
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary vialiliowadusza liliowadusza

July 08 2017

mrowa
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
mrowa
1333 6b7c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
7771 1566 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
7326 b8fa 500
mrowa
Damy radę. Ze wszystkim. Zawsze i na zawsze.
— liliowadusza
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
mrowa
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl