Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
mrowa
0209 791a
Reposted fromwagabunda wagabunda vialiliowadusza liliowadusza
mrowa
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic vialiliowadusza liliowadusza
mrowa
mrowa
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
mrowa
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
mrowa
mrowa
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 15 2018

mrowa
Reposted frombluuu bluuu

September 12 2018

mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
mrowa
mrowa
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella
mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
Reposted frombluuu bluuu
mrowa
0839 a5ca 500
Reposted frombluuu bluuu

February 15 2018

mrowa

February 12 2018

mrowa
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

January 28 2018

mrowa
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl